تبلیغات
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قدس اراك - احیای قلبی ریویCPR
 
ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم موجیم كه آسودگی ما،عدم ماست

احیای قلبی ریویCPR

نوشته شده توسط :مریم منصوری
پنجشنبه 30 تیر 1390-08:04 ق.ظ

احیای قلبی ریویCPR

Cardio pulmonary Resuscitation

تعریف:اقداماتی كه به منظور برقراری گردش خون وتهویه ریوی درهنگام ایست قلبی ریوی انجام میشود

درایست قلبی ریوی فعالیت قلب وگردش خون وریه بطور ناگهانی متوقف میشودویكی از مهمترین علتهای مرگ ناگهانی بوده

ایست قلبی :متوقف  شدن فعالیت قلب وگردش خون موثررامی گویند دراین حالت خون واكسیژن كافی توسط قلب به سلسله اعصاب مركزی وسایر اعضامهم وحیاتی بدن نمی رسد

علل ایست قلبی:تاكیكاردی-فیبریلاسیون بطنی آسیستول-وعواملی كه سبب بروز حالات فوق می شود شامل بیماریهای شریان كرونری نارسایی قلب وشوك كاردیوژنیك شوك آنافیلاكسی كاردیومیوپاتی بیماریهای دریچه ای قلب عدم تعادل الكترولیتی-اسیدوز هیپوكسی مسمومیت باداروها-آمبولی-برق گرفتگی می باشد ازبین این بیماریها شریان علت می باشد

ایست تنفسی :قطع ناگهانی فعالیت موثر تنفسی است اگر ادامه یابد درطی 1-3دقیقه ایست قلبی اتفاق می افتد

علل ایست تنفسی:شایعترین آنها انسداد راههای هوایی وخفگی MI-وقفه قلبی CVA-اغما تصادفات-مسمومیت باداروها واستنشاق داروهامی باشد

علائم ایست قلبی ریوی:

1-عدم هوشیاری :6-12ثانیه بعداز ایست قلبی وبطور ناگهانی ایجاد می شود

2-عدم نبض :مهمترین وقابل اعتماد ترین علامت ایست قلبی ریوی دربالغین وعدم وجود نبض كاروتید می باشد دراطفال كمتر از یك سال نبض براكیال لمس می شود

3-عدم وجود صداهای قلبی :درسمع صداهای قلبی شنیده نمی شود

4-گشادشدن مردمك چشم:45ثانیه بعداز وقفه قلبی بعلت نرسیدن خون كافی به مغز وتحریك سییتم سمپاتیك مردمكها گشاد می شود

5-قطع تنفس :15-30ثانیه بعد از ایست قلبی اتفاق می افتد گاهی تشنج بعلت آنوكسی مغزی ایجاد می شود

6-رنگ پوست :معمولا رنگ پریده وسیانوتیك است

7-تغییرات مانیتورینگ EKG:درصورت بستری بودن در مانیتورینگ تغییرات EKGمربوطه دیده می شود

مرگ بالینی ومرگ بیولوژیك (دائمی)

به فاصله زمانی بین شروع ایست قلبی ریوی تاایجاد ضایعات دائمی وغیر قابل برگشت درسلولهای مغزی گفته می شود دوعلامت اصلی مرگ بالینی بی نبضی وعدم تنفس می باشد

بعداز تشخیص مرگ بالینی عملیاتCPRباید سریعا بادقت شروع گرددتاضایعاتی كه بعلت نرسیدن خون واكسیژن درسلولهای حساس مغز شروع شده وقابل برگشت است به مرحله برگشت ناپذیری یامرگ بیولوژیك نرسد

علائم مرگ دائمی شامل نشت خون وجمود نعشی می باشد نشت خون بعلت ته نشین ونشت خون بوده كه بسته به پوزیشن بیمار قسمتهای پایین بدن دچار خونمردگی می شود جمود نعشی حالتی است كه فرددچار سفتی درفك وگردن واندامهامی شود دراین حالت انجام ‍CPRبی فایده ونباید انجام گیرد

زمان طلایی احیای قلبی ریوی:فاصله زمانی بین مرگ بالینی وایجاد تغییرات غیر قابل برگشت درسلولهای مغزرازمان طلایی احیای قلبی ریوی می گویند این زمان كوتاه درحدود 4-6دقیقه می باشد البته درحالت خفگی ایست قلبی درنوزادان وسرمازدگی این زمان طولانی تر است بنابراین هرچه سریعتر CPRراشروع تاعوارض كمتر باشد

مراحل CPR

الف:CPR پایه - شامل سه مرحله است

A (Airway  )بازكردن راه هوایی اولین ومهمترین مرحله است كه بصورت زیر انجام می شود

-ابتدا راه هوایی ودهان بیمار تمیز باشدواگر شی خارجی یادندان مصنوعی یا آدامس وغیره باشد خارج گردددرصورت وجود ترشحات باگاز تمیز یاساكشن شود درصورت استفراغ سربیماررا به پهلو می چرخانیم

برای خارج كردن جسم خارجی دراطفال كوچك بایك دست پاهای اوراگرفته وآویزان نموده وبادست دیگر دهان راباز وجسم راخارج كرده وچند ضربه به پشت وبین دوكتف زده در اشخاص بالغ اورابه طرف جلو خم به طوریكه سرپایین تراز بدن قرارگیرد بعد ضربه رامی زنیم

برای رفع انسداد بوسیله جسم خارجی می توان مانور هیملیچ ) Heimlich )استفاده نمود دراین صورت پشت بیمار ایستاده دودست رازیر دیافرگم بیمار حلقه زده ویك فشار ناگهانی وارد كرده

دربیمارانی كه آسیب گردنی ندارند سررابه طرف عقب وچانه به طرف بالا كشیده درصورت آسیب گردنی بوسیله قراردادن انگشتان دوم تاپنجم درپشت زاویه فكی وجلوی گوش چانه رابطرف جلو حركت می دهیم وسپس ایروی ودرصورت نیاز لوله گذاری شروع گردد

B(Breathing)-برقراری تنفس بعد از بازكردن راه هوایی وضعیت تنفس رادرطی 3-5ثانیه بررسی نموده اگرمتوجه شدیم بیمار تنفس نداردبلافاصله تنفس مصنوعی را شروع می كنیم :

1-تنفس دهان به دهان

2-تنفس دهان به بینی

3-تنفس باآمبوبگ

طرز استفاده ازآمبوبگ:باید سر مددجو كاملا به عقب كشیده شده وفك به طرف بالاآورده شودپس ازاطمینان از تمیزبودن راه هوایی ماسك رامحكم روی دهان وبینی بیمار قرارمی دهیم. ماسك با انگشت شصت وسبابه یك دست برروی دهان وبینی نگه داشته می شودوبقیه انگشتان همان دست چانه بیمار رابه سمت بالانگه میداریم باید دقت شودكه هوا ازكناره های ماسك وصورت خارج نشود.بادست دیگر كه روی صورت قرارمی گیرد كیسه راتاآنجاكه بالاآمدن قفسه سینه مشاهده میشود فشار می دهیم سپس فشارروی كیسه رامتوقف نموده واجازه می دهیم تاكیسه دوباره بطور خودكار پرشود.موقع بازدم ماسك را ازروی صورت برنمی داریم زیر هوای تنفس شده ازدریچه مخصوص خروجی خودبخود خارج می شوداین عمل باسرعت 14-20باردردقیقه تكرارمی گردددرپایان كار این وسیله باید شستشو وضدعفونی شود.اگر درحین این كار بیمار استفراغ كرد ماسك راازروی صورت بیمار برداشته ترشحات راساكشن وسربیمار به بكطرف چرخانده ومجددا تنفس را شروع می كنیم .

C(Circulation)-بعدازانجام دوتنفس مصنوعی ابتدایی باید نبض مددجو كنترل شود.اگرنبض نداشت ماساژ قلبی داده می شود .ماساژ قلب باقرارگرفتن دستهای احیاگر برروی استخوان جناغ وفشردن منظم قلب بین این استخوان وستون مهره ها انجام می شود بطوریكه دراثراین فشار عمل تلمبه ای قلب انجام می گیرد .نحوه عملكرد صحیح ماساژ قلبی :

1-باید اطمینان حاصل كرد كه بیمار روی سطح سفت ومحكمی قرارگرفته است

2-احیاگر نزدیك مصدوم قرارمی گیردوباانگشت وسطی دستش زائده گزیفوید رامشخص می كند.انگشت نشانه همان دست سپس برروی جناغ درنزدیكی انگشت وسط قرارمی گیردوكف دست دیگر رادرنزدیكی انگشت نشانه برروی جناغ قرارمی دهیم دست اول ازوضعیت خود خارج شده وبر روی دست دیگر روی جناغ قرار میگیرد به صورتی كه كف هر دو دست موازی هم قرار گرفته وانگشتان بطور مستقیم وكشیده قرارمی گیرند

3-برای واردكردن فشارمناسب باید آرنجها را راست نگه داریم وفشاررابطورعمودی وارد كنیم .برای وارد كردن فشار ازوزن خوداستفاده نموده تاهم خسته نشویم وهم اینكه عوارض CPR كاهش یابد

4-فشارباید بطور ریتمیك ومنظم وبدون توقف وارد شود

5-میزان فشار وارده برروی جناغ باید به قدری باشد كه باعث شود جناغ سینه به میزان 5-3.5cm دربالغین و3.5-2.5cmدركودكان به طرف پایین جابجاشود.درصورت موثربودن ماساژ قلب نبض شریان كاروتید وفمورال احساس می شود .

6-ماساژ قلبی به تعداد80-90بار دردقیقه دربالغین انجام می شود

7-اگر یك نفر CPRراانجام می دهد بهتر است راست مددجو درجایی قرارگیرد كه بتوانیم به اسانی تغییر محل داده وزودخسته نشویم سپس به ازای هر15بار ماساژ قلبی دوتنفس مصنوعی انجام دهدبعد ازچهار دوره ماساژ قلبی وتنفس مصنوعی مدت 5ثانیه وقت صرف كنترل نبض كاروتید نماید اگر نبض بیمار بازگشته باشد به كار ماساژ خاتمه یابدامااگر نبض وجود نداشت به انجام CPRادامه دهد اگردونفرعهده دار انجام CPRباشند فردماساژ دهنده درطرف راست وفردتنفس دهنده درطرف چپ قرارگیرند.

به ازای هریك بارتنفس 5بارماساژ قلبی داده می شود وبعداز یك دقیقه مدت 5ثانیه وقت صرف كنترل نبض شود باید توجه شودحین ماساژ قلبی نبایدتنفس مصنوعی داده شود

8-دراطفال زیر دوسال باید ازدوانگشت برای ماساژ استفاده شود وماساژ قلبی حدود100بار دردقیقه انجام گیرد دراطفال بزرگتر یك كف دست برای ماساژ استفاده شده وفشار برقسمت میانی استخوان جناغ وارد می شود كف دست دیگر بعنوان تخته ماساژ عمل نماید

9-بهتر است اكسیژن 90./.به وسیله آمبوبگ حین ماساژ قلبی به بیمار داده شود

مشت زدن به جلوی قلب:درصورتی كه بیمار زیر مانیتورینگ دچارVTبدون نبض یاVFشود می توانیم قبل از شروع CPRابتدا یك ضربه مستقیم بامشت بسته ازفاصله 20-30cmروی سطح جلوقلبی به ناحیه تحتانی جناغ سینه وارد آوریم وفقط دست رااز آرنج خم كرده وازبازو كمك گرفته نمی شود وبیمار تحت مانیتورینگ شود

ب-احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS Advanced  Cardiac  Life Support)

شامل 7قسمت است :

1-اقدامات احیاء قلبی ریوی پایه واولین جزء می باشد

2-استفاده ازوسایل كمكی برای تهویه وماساژ قلبی :شامل استفاده از Airway-آمبوبگ- لوله بینی حنجره ای لوله تراشه وسایل اكسیژن رسانی تخته محكم ماساژ

3-دفیبریله كردن :بعنوان سریع ترین عوامل مهم دراحیاء بیمار می باشد

4-گرفتن خط وریدی :می توان از وریدهای محیطی استفاده كردولی استفاده از وریدهای مركزی بهتر است وبرای باز بودن رگ نرمال سالین توصیه می شود .

6-دادن داروها:مهمترین داروها شامل موارد زیر می باشد

*-اپی نفرین (آدرنالین ):مهمترین واولین دارو درCPRبوده این دارو باعث افزایش قدرت انقباضی عضله قلب وتعداد ضربان وانقباض عروق محیطی (افزایش فشار خون)وتیدیل VFنرم به VFخشن می گردد

دوز دارو 5/.-1mg بصورت IVودرصورت نیاز هر 3-5دقیقه تكرار شودزیرا طول عمر این دارو 3دقیقه است ومی توان از طریقه لوله تراشه ویامستقیم داخل عضله قلب تزریق كرد

*-آتروپین سولفات :این سبب وقفه سیستم عصبی پاراسمپاتیك شده ودرنتیجه تحریك گره SAوقابلیت هدایت گره AVراافزایش می دهد لذادربرادیكاردی سینوسی وبلوكهای گرهAVاستفاده می شود

دوز دارو5 /.-1mgبصورت IVوهر 3-5دقیقه تكرارشود ودرحین CPRنبایدبیش از 3mgتجویز شود .

*-لیدوكایین :دردرمان تاكیكاردی وفیبریلاسیون بطنی استفاده شود

دوز دارو 1-1.5mgوزن بدن ودرصورت نیاز5 /.mgبصورت بلوس هر3-5دقیقه تكرار شود.نیمه عمر این دارو 1.5ساعت است 

عوارض لیدوكایین:تضعیف عضله قلب گیجی وكاهش سطح هوشیاری-تشنج مشكلات تنفسی

تذكر: هرسه داروی بالا رادرحین CPRمی توانیم ازراه لوله تراشه تجویز كنیم دراین موارددوزدارورادوبرابركرده وبعدازتجویز 10سی سی نرمال سالین وارد كاتتر نموده وسپس3-4بارباآمبوبگ تنفس داده شود.

*-برتیلیوم:یكی ازداروهای قوی ضدآریتمی می باشداین دارو درمواردی كه به لیدوكایین وپروكایین آمید پاسخ ندهد استفاده می شود

دوز دارو:ابتدا5mg/kgبصورت بلوس ازراه ورید آهسته ودرصورت نیاز 5دقیقه به مقدار10mg/kgتكرارشود

عوارض:كاهش فشارخون

*-بیكربنات سدیم:جهت تصحیح اسیدوز متابولیك استفاده می شود اسیدوز باوقفه قلبی ایجاد می شودوباعث تضعیف عضله قلب وبروز اریتمی می گرددطبق آخرین دستورالعمل بیكربنات در10دقیقه اول CPRنباید مصرف شود بعداز 10دقیقه 1mEg/kgوزن بدن بصورت بلوس تجویز می شود وسپس هر 10دقیقه5 /.mEg/kgتكرار شود

هرویال این دارو حاوی 50mEgبیكربنات سدیم بوده وهر 1mlرابرابربا1mEgدرنظر می گیرند

*-كلسیم :این دارو قابلیت انقباضی عضله قلب راافزایش می دهدوفقط درهیپركالمی هیپرمنیزیمی هیپوكلسمی استفاده می شود

دوز دارو:2-4mg/kgبصورت بلوس ودرصورت نیاز هر10دقیقه تكرار میشود

تذكر:باید توجه شود كه درحین CPRبهتر است ازوریداندامهای فوقانی استفاده شود بعداز تزریق داروها دستها حدود دودقیقه بالاتر از سطح بدن قرار گرفته تادارو سریعتر به گردش خون مركزی برسد

7-تثبیت وضعیت بیمار: بعداز خاتمه CPRوموثر واقع شدن آن باید مانیتورینگ ریتم قلبی وعلائم حیاتی ادامه یابد زیرا امكان ایست مجددقلبی ریوی وجوددارد.

فاكتورهای موثردرموفقیت عملیات CPRوپیش آگهی :

1-سن

2-درجه حرارت

3-علت ایست قلبی ریوی

4-وضعیت بالینی قبل از وقوع ایست قلبی ریوی

5-سرعت شروع CPR

توقف عملیات CPR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1-بازگشت رضایت بخش بیمار

2-مرگ قطعی كه توسط پزشك تایید شود

3-خستگی احیاگر كه باید به فرد دیگری واگذار شود

4-مرگ مغزی

عوارض CPR:

-شكستگی دنده ها

-پارگی احشا

-تامپوناد قلبی

-پنوموتوراكس

-آمبولی چربی

نظرات() 


sanderson
چهارشنبه 13 تیر 1397 07:27 ق.ظ
WOW jᥙst what Ι was searching for. Cɑme һere bу searching fоr احیای
sawyere
سه شنبه 12 تیر 1397 08:46 ق.ظ
Tһis is the perfect site for everyone who reаlly wants tо
find ᧐ut abоut thiѕ topic. Yߋu know ѕo mᥙch its almⲟst hard to argue
with you (not that I actuɑlly wⲟuld want to…HaHa).

You certainly put а fresh spin օn а topic thɑt's been ᴡritten about for decades.
Grreat stuff, juѕt great!
Gplus
جمعه 8 تیر 1397 03:40 ب.ظ
Ԝhen Ӏ initially commented Ι clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now eachh timе a cօmment is аdded Ι get three emails with the ѕame сomment.
Іs ther any ᴡay you ccan remove mе from thаt service?

Cheers!
Stone Janah
شنبه 26 خرداد 1397 10:25 ب.ظ
Yesterⅾay, while I wɑs at work, my cousin stfole mʏ applle ipad ɑnd tested to see іf іt cаn survive a
30 foot drop, ϳust so shе can bee а yotube sensation. Μy
apple ipad is noѡ broken and she haѕ 83 views. I know this is еntirely off topic bսt I had tο share it wіtһ someߋne!
Epifania
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 12:11 ق.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.
eyelashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:43 ق.ظ
I am really pleased tto glance at this bpog posts which includes lots of valuable information, thanks for providing such information.
chocolate
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 01:29 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you provide here and can't
wait to take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:29 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
this web site, and your views are fastidious designed for new users.
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 08:16 ق.ظ
Undeniably believge thgat wwhich yoou stated.

Yoour favourite reason appeared to be at the internet the simplest thing to takle
into account of. I say to you, I definiely get irkd
ven as people consider issues tht they jjust do nott
recognise about. Yoou conttrolled to hitt the najl uppon the ighest annd also defied outt the entire thing without having sidfe
effct , other foks cann take a signal. Wiill ikely be gain tto gget more.

Thank you
http://miscreantempath99.soup.io/
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:00 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's
tough to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.
I must say you have done a excellent job with this. Also, the
blog loads very fast for me on Opera. Excellent Blog!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:07 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.
مامان گل
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 12:04 ق.ظ
متن خیلی قدیمی است لطفا بروزش کنید با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox